Besluitenlijst b&w Gemeente Doetinchem

7 maanden geleden gepubliceerd

Op 26 september 2023 nam het college van b&w van de Gemeente Doetinchem verschillende besluiten. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten.

Tweede Kamerverkiezing 22-11-2023

Het college heeft besloten om tijdens de Tweede Kamerverkiezing op 22 november in de gemeente Doetinchem te werken met centrale stemopneming. De openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau van Doetinchem start op donderdag 23 november om 09.00 uur bij de SaZa Topsporthal.

Er zijn diverse leden voor het Gemeentelijk Stembureau benoemd, waaronder mevrouw M. Hetem als voorzitter en mevrouw S. Gries als plaatsvervangend voorzitter. Daarnaast zijn er leden van Team Verkiezingen, medewerkers van team Publiekszaken en ondersteuners van de gemeente Doetinchem aangesteld.

Materiaal Controleplan Jeugdwet Doetinchem 2023

Het college heeft het Materiaal controleplan Jeugdwet Gemeente Doetinchem 2023 vastgesteld.

Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaren mbo

Het college heeft het aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaren mbo vastgesteld en mandaat verleend aan de manager Maatschappij om ambtenaren aan te wijzen.

ESF+ Sociale Inclusie Arbeidsmarktregio Achterhoek

Het college heeft besloten om een subsidieaanvraag ESF+ sociale inclusie van €175.067,- te doen als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Achterhoek. De uitvoering en realisatie van de subsidie ESF+ sociale inclusie wordt door uitvoeringsorganisatie Laborijn gedaan ten behoeve van de arbeidsmarktregio Achterhoek. Daarnaast is er een onkostenvergoeding van €15.000,- aan Laborijn verstrekt voor de gemaakte uitvoeringskosten.

Achterhoeks Energieloket B.V.

Het college heeft ingestemd met het concept-aanwijzingsbesluit om Achterhoeks Energieloket B.V., voor de periode 2024-2030, aan te wijzen als Dienst van Algemeen Economisch Belang. Het concept-aanwijzingsbesluit 2024-2030 zal worden gepubliceerd. Als er geen inspraakreacties worden ingediend, wordt het concept aanwijzingsbesluit als definitief aanwijzingsbesluit vastgesteld.